Reglement voor deelname

INSCHRIJVING GESLOTEN

Imtech Shareholders Action Group BV streeft naar een optimale en billijke oplossing voor deelnemers, maar kan geen garantie geven op resultaat. Eventuele verjaring van een claim om welke reden dan ook van de deelnemer kan aan Imtech Shareholders Action Group BV niet worden tegengeworpen.

Om geregistreerd te worden als deelnemer, dient de belanghebbende zich aan te melden via de website www.imtechshareholdersactiongroup.nl, waarbij in de aanmeldprocedure akkoord dient te worden aangevinkt met het reglement.

Door middel van aanmelding geeft de belanghebbende de Stichting de volledige en onherroepelijke bevoegdheid om ten behoeve van hem, exclusief en in volledige vrijheid van handelen op te treden bij collectieve en individuele juridische procedures en/of eventuele collectieve en individuele schikkingen als ook het inschakelen van derden, waaronder advocaten, fiscalisten en andere specialisten om een resultaat te bewerkstelligen.

Na aanmelding ontvangen deelnemers een bevestigingsmail waarbij een activeringslink zit. Pas na deze dubbele aanmelding is belanghebbende deelnemer van Imtech Shareholders Action Group BV.

De belangenbehartiging geschiedt op basis van “no cure no pay”. Het tarief van de no cure no pay bedraagt maximaal 25% van het behaalde resultaat, dan wel een lager percentage indien het Imtech Shareholders Action Group BV daartoe besluit. Imtech Shareholders Action Group BV streeft er naar de kosten van rechtsbijstand van maximaal 25% te verhalen op de veroorzakers van de schade.

Indien de deelnemer de samenwerking met Imtech Shareholders Action Group BV beëindigt, behoudt de Imtech Shareholders Action Group BV of een ingeschakelde derde partij de aanspraak op de overeengekomen vergoeding (waaronder het recht op een percentage van het ten behoeve van de deelnemer uiteindelijk gerealiseerde resultaat).

Door middel van deelname op basis van “no cure no pay” betaalt u bij het halen van geen resultaat niets. Indien er wel resultaat wordt behaald, dan bent u het vastgestelde percentage verschuldigd over het behaalde resultaat.

In de procedure wordt het bedrag voor juridische kosten gevorderd van de wederpartij. Bij toewijzing komt dit bedrag u toe en wordt in mindering gebracht op het te betalen bedrag uit de no cure no pay vergoeding van maximaal 25%.

Imtech Shareholders Action Group BV is niet verantwoordelijk voor het nakomen van verplichtingen van (rechts)personen die voortvloeien uit een schikking of gerechtelijke uitspraken. Wel zal Imtech Shareholders Action Group BV zich inzetten om nakoming te bewerkstelligen.

Middels een digitale (nieuwsbrief en/of e-mail) of de website worden deelnemers op de hoogte gehouden van de voortgang c.q. ontwikkelingen.

Het bestuur